Z radością informujemy, że samorząd uczniowski naszej szkoły odniósł kolejny sukces. Dobiegł właśnie końca rozpoczęty przez niego proces legislacyjny, mający na celu umożliwienie mieszkańcom czasowym gminy Pelplin (a więc większości uczniów Collegium) uzyskiwanie stypendium Burmistrza za osiągnięcia sportowe, co dotąd było zarezerwowane dla mieszkańców stałych.

Wniosek o zmianę kazusu miejsca zamieszkania przy nagradzaniu za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne złożyli w maju w trybie administracyjnym do Pana Burmistrza Patryka Demskiego: Przewodniczący SU Wiktor Studziński oraz jeden z olimpijczyków, Marcin Dorochowicz - obaj znający zasady samorządności z zajęć rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie z radnym innej gminy, prof. Kazimierzem Ickiewiczem. Pan Burmistrz zauważając, że Collegium Marianum jest najlepszą szkołą w Gminie miejsko-wiejskiej Pelplin, reprezentującą ją na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, a nawet światowej, przyznał nam rację i skorzystał z prawa inicjatywy uchwałodawczej.

Tekst noweli uchwały, napisany przez Pana Inspektora Tomasza Czerwińskiego, opiniowała Komisja ds. Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy, w której posiedzeniu 23 czerwca także uczestniczyli uczniowie Collegium. Przy okazji tej zmiany Pan Burmistrz wniósł o obniżenie wymaganej oceny zachowania z dobrego na poprawne. Także na posiedzeniu Komisji uczniowie przyczynili się do zmiany kształtu procedowanej uchwały, dostarczając informacji o uczniach realizujących obowiązek nauki poza szkołą - którym nie wystawia się oceny zachowania. Projekt uchwały, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję, został następnie - także jednomyślnie - przyjęty przez Radę Gminy w Pelplinie pod przewodnictwem naszego nauczyciela wychowania fizycznego, Pana Mirosława Chyły, podczas sesji, w której także uczestniczyli nasi uczniowie, choć odbyła się już w wakacje, 29 czerwca.

4 sierpnia Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard Stachurski, po przeprowadzeniu kontroli nadzorczej, uznał ważność uchwały, zatwierdził ją i ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Po upływie czternastodniowego vacatio legis będzie ona stanowić akt prawa miejscowego. Zgodnie z zapowiedzią Pana Burmistrza na Komisji, z nowych rozwiązań skorzysta uczeń promowany do klasy drugiej, Emil Zieńko - koszykarz, który w tym roku awansował do II ligi oraz półfinałów mistrzostw Polski, a stypendium odbierze wraz z Julianem Germanem, z tego samego oddziału o tych samych osiągnięciach, który jednak legitymuje się stałym zamieszkaniem w Gminie Pelplin. Stypendium wynosi 70 zł miesięcznie, ale Pan Burmistrz dąży do podniesienia kwoty do 150 zł. Podejmujemy starania o nagrodzenie Szymona Nowakowskiego - tegorocznego absolwenta, mistrza świata w combat kalaki i wicemistrza Polski w taekwondo. Z powodu reorganizacji Urzędu Gminy Pelplin, nie został jeszcze zaopiniowany przez Komisję ds. Oświaty wniosek o zmianę uchwały dot. regulaminów stypendiów naukowych i artystycznych. Mamy jednak nadzieję, że dzięki dalszemu zaangażowaniu Pana Burmistrza Patryka Demskiego i Radnych Rady Gminy nasi uczniowie będą mogli liczyć na stypendium już za osiągnięcia uzyskane w zakończonym właśnie roku.

Już dziś wyrażamy im głęboką wdzięczność za działalność na rzecz edukacji oraz ten kolejny akt współpracy z Collegium Marianum, doceniając, że - ponieważ nasza szkoła nie jest prowadzona przez Gminę Pelplin, ale Biskupa Pelplińskiego - jest ona wyłącznie aktem ich dobrej woli.

M.D.