S T A T U T
COLLEGIUM MARIANUM
LICEUM KATOLICKIEGO IM. JANA PAWŁA II
W PELPLINIE

Rozdział I. Informacje ogólne

§ 1
1. Szkoła nosi nazwę: Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie. Jest kontynuatorką tradycji szkoły założonej w 1836 r., zlikwidowanej w 1961 r., a reaktywowanej w 2000 r.
2. Nazwa szkoły używana jest zasadniczo w pełnym brzmieniu; może być używany czytelny skrót nazwy w brzmieniu: Collegium Marianum.
3. Siedziba Szkoły mieści się w budynku przy alei Cystersów 2 w Pelplinie, stanowiącym własność Diecezji Pelplińskiej.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Diecezja Pelplińska z siedzibą przy ul. Konstantyna Dominika 11, jako ustawowy organ Diecezji Pelplińskiej, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego.

§ 2
1. Szkoła jest niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.

§ 3
1. Szkoła posiada internat męski. Za organizację i działalność internatu odpowiedzialny jest dyrektor internatu. Regulamin internatu stanowi załącznik do Statutu, będący integralną jego częścią.
2. Za naukę w szkole i pobyt w internacie pobierana jest opłata w postaci czesnego.
3. Szczegółowe zasady pobierania i finansowania nauki określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami (opiekunami prawnymi ucznia). Dla uczniów, którym
z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, może być przyznana doraźna lub stała pomoc materialna.

§ 4
1. Liceum jest szkołą katolicką, w której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
1) celów i zadań statutowych,
2) programu wychowawczo-profilaktycznego,
3) programów nauczania,
4) doradztwa zawodowego.
3. Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz rozwoju zawodowego nauczycieli.
4. Nauczanie i wychowanie w szkole odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka przekazywanej przez Kościół katolicki. Szkoła opiera się w swej działalności na myśli i  nauczaniu św. Jana Pawła II, papieża.
§ 5
Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest:
1) realizuje:
• programy nauczania, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkół podstawowych,
• zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla liceum ogólnokształcącego.
2) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, określone w ustawie o systemie oświaty,
3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
4) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

§ 6
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział II. Cele i zadania szkoły

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma» co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”. św. Jan Paweł II

§ 7
Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju młodzieży w procesie kształcenia i wychowywania do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym, w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego.

§ 8
1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego, opisanego szczegółowo w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz mają cechować środowisko szkoły; mają być ukazywane przykładem życia przede wszystkim przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.
2. Proces wychowawczy w szkole opiera się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia oraz na świadectwie życia dawanym wychowankom przez nauczycieli i wychowawców.
3. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut, w szczególności dostępna jest dla młodzieży, która ma ograniczone możliwości kształcenia się z powodu ubóstwa.

§ 9
1. W szkole podejmowanie są stałe działania i wysiłki w budowaniu jej charakteru wychowawczego opartego na fundamencie Ewangelii.
2. W pierwszej kolejności szkoła chce wspierać w wychowaniu i kształceniu młodzież z rodzin wyznających religię katolicką, rodzin wielodzietnych i ubogich.
Uczniem szkoły może być także dziecko z rodziny poszukującej prawdziwych wartości, także niewierzący, jeżeli jego rodzice lub sam uczeń mają zaufanie do szkoły i chcą współpracować ze szkołą według zasad określonych w Statucie.
3. Wszyscy uczniowie, także niewierzący, uczestniczą w procesie wychowania i kształcenia na tych samych zasadach, dotyczy to również nauki religii.
4. Nauka religii i katecheza stanowi fundament edukacji w szkole i jest obowiązkowa.

§ 10
1. Szkoła jest wspólnotą uczniów i nauczycieli.
2. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, młodzież
i rodzice (opiekunowie prawni).
3. Szkoła wspiera rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się
o współpracę prowadzącą do osiągania spójności wychowawczej.
4. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

§ 11
1. Nadrzędnym zadaniem edukacyjnym w szkole jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację nauczania, wychowania, opieki i przeciwdziałania zagrożeniom.
2. Wspierając rodzinę w wychowywaniu dzieci, szkoła pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym także kształcenie; wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy.

§ 12
Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
a) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój osoby,
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie liceum ogólnokształcącego, niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości,
c) przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, chroni ich przed zagrożeniami i przygotowuje do odpowiedzialności za swoje życie.

§ 13
1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoła w szczególności:
a) wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób, reprezentujących inne kultury i narody,
b) kształci zgodnie z obowiązującym prawem, według przyjętego programu nauczania,
c) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie, według potrzeb ucznia i możliwości szkoły,
d) zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb, stwarzając np. możliwość zamieszkania w internacie,
e) stwarza warunki formacji religijno-moralnej i organizuje wsparcie w tym zakresie.
2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele zgodnie z planem zajęć szkolnych.
3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.
4. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny w oparciu o własny program wychowawczy, oparty na zasadach głoszonych przez Kościół katolicki.
Jako priorytetowe ustala się następujące działania wychowawcze:
a) pomoc uczniom w ich wszechstronnym rozwoju osobowym w klimacie ewangelicznym,
b) ukazywanie uczniom chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dojście do syntezy wiary i kultury,
c) angażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju uczniów i dążenie do przyjęcia wspólnej koncepcji wychowania,
d) otwarcie się na międzyszkolną wymianę myśli i doświadczeń,
e) podtrzymywanie więzi z absolwentami szkoły.

§ 14
1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oparty jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki; obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny musi być zgodny z charakterem wychowawczym szkoły określonym w Statucie, z zasadami wiary i moralności katolickiej oraz z zasadami personalizmu chrześcijańskiego.
Program wychowawczo-profilaktyczny ustala dyrektor szkoły.
3. Program wychowawczo-profilaktyczny realizują wszyscy nauczyciele - wychowawcy  szkoły.

§ 15
1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, kierując się troską i odpowiedzialnością za wspieranie rozwoju uczniów potrzebujących pomocy. Formy pomocy są dostosowane do potrzeb osób. W szczególności może to być: pomoc pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, poradnictwo rodzinne, pomoc duszpasterza, współdziałanie z poradnią, współpraca z placówką doskonalenia nauczycieli.
Szkoła może stosować własne zasady organizacji i udzielania pomocy.
2. Za udzielanie pomocy odpowiedzialny jest dyrektor lub pracownik pedagogiczny przez niego wyznaczony.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

§ 16
1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było wspierające ucznia. Ze strony szkoły podejmowane są wysiłki, aby doprowadzić do uzgodnienia spójnej pomocy ze strony rodziców i nauczycieli.
3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.
Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy
pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom jest przedmiotem współdziałania wychowawców
i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora.

§ 17
1. W szkole podejmowane są starania, których celem jest organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie sytuacji ucznia jest w szczególności obowiązkiem wychowawcy klasy.
2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości oraz  może organizować pomoc
we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
3. W pracy wychowawczej jako wyzwanie obecnej rzeczywistości podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” oraz bycia nie tylko „z drugimi” ale i „dla drugich” (Jan Paweł II).
Wyrazem budowania wyobraźni miłosierdzia są też działania z zakresu wolontariatu.
4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
5. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
6. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.
7. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
a) świadczyć pomoc ludziom starszym,
b) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce,
c) uczestniczyć w działalności charytatywnej,
d) uczestniczyć we własnym i innych rozwoju kulturalnym i artystycznym.

§ 18
1. W szkole obowiązuje staranie o wspieranie pełnego i wszechstronnego rozwoju ucznia przy zachowaniu przepisów warunkujących bezpieczne i higieniczne warunki pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno–pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego i korzysta z pomocy placówki doskonalenia nauczycieli działającej w tych strukturach.

Rozdział III. Organy szkoły

§ 19
Organami szkoły są:
a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski.

§ 20
Dyrektor
1. Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia Biskup Diecezji Pelplińskiej.
2. W szkole może być ustanowiony wicedyrektor – w zależności od potrzeb – na prośbę dyrektora.
3. W przypadku nieobecności dyrektora w szkole zastępuje go:
a) wicedyrektor (jeżeli stanowisko takie zostało utworzone) lub
b) prefekt szkoły lub
c) inny nauczyciel szkoły wyznaczony przez dyrektora.

§ 21
1. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację statutowych zadań szkoły oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły, jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.
2. Dyrektor w szczególności:
a) odpowiada za przestrzeganie art. 68 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe,
b) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową, zgodne z charakterem wychowawczym szkoły,
c) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe,
d) odpowiada za realizację programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły,
e) przyjmuje uczniów do szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie,
f) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju,
g) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie przedstawionego przez rodziców zaświadczenia lub opinii o ograniczonych możliwościach ucznia,
h) dobiera, zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając jej charakter i zadania statutowe,
i) organizuje w szkole pomoc psychologiczno–pedagogiczną (zob. § 16),
j) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe i formację nauczycieli, uwzględniając charakter szkoły oraz jej cele i zadania statutowe,
k) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
l) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
ł) współpracuje z samorządem uczniowskim i rodzicami,
m) ma prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych przez nauczycieli
i uczniów na terenie szkoły lub poza nią, a mających charakter szkolny,
n) dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,
o) odpowiada za dokumentację szkoły,
p) realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły,
r) stwarza w szkole warunki do działania organizacji wzmacniających działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, zgodnie z charakterem szkoły,
s) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego.
3. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
4. Dyrektor z organem prowadzącym ma obowiązek zadbania, aby Statut szkoły określał jej cele i zadania oraz obowiązki nauczycieli w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi szkoły katolickie.
5. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie i w przypadkach określonych
w Statucie.
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników.

§ 22
1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania
i kształcenia według zasad obowiązujących w szkole katolickiej – określonych w Statucie
i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.
Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności:
- dopuszczania w szkole programów nauczania i wyborów podręczników,
- ustalania programu profilaktyczno-wychowawczego.
Program ten musi uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i ojczyzny.
2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania
i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:
1) wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki;
2) właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

§ 23
Rada Pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,
b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w programie nauczania, przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
d) ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, w przypadkach określonych w Statucie.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,
c) opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
7. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane.

§ 24
1. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 80, 81, 82 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
2. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów społecznych.

§ 25
Samorząd uczniowski

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin.
3. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu, a zatwierdza dyrektor. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
4. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
5. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.
Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
6. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
7. Tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy, uczy w szczególności postawy bycia „dla drugich”.

§ 26
1. Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:
a) znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
b) mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
c) mieli możliwość organizowania w szczególności działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej,
d) aby organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 27
Rodzice

1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
Szkoła wspiera wychowawczą funkcję rodziny – jako katolicka instytucja oświatowo – wychowawcza.
2. Szkoła widzi w rodzicach uczniów sprzymierzeńców w swej pracy wychowawczej, dydaktycznej, prewencyjno - profilaktycznej oraz opiekuńczej.
3. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz formy dokształcania i formacji.
4. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły, jako katolickiej instytucji edukacyjnej.
5. Rodzice uczniów mają prawo do:
a) zapoznania się ze Statutem i regulaminami szkoły,
b) zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczo-profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
6. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka w szkole w przeciągu dwóch tygodni od jego powrotu. Usprawiedliwienie musi być wyrażone na piśmie z podaniem przyczyny nieobecności ucznia. Powyższy zapis odnosi się również do uczniów pełnoletnich.

§ 28
1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem.
2. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej.
Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy.
W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny lub prefekt.
3. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.

§ 29
Stowarzyszenia i organizacje

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe
są zgodne z charakterem szkoły.
2. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji
na terenie szkoły oraz określa warunki tej działalności.

§ 30
Organ prowadzący

Za całokształt działalności szkoły odpowiada Biskup Diecezjalny osobiście lub przez wyznaczoną w Kurii Diecezjalnej osobę.

Rozdział IV. Organizacja pracy szkoły

§ 31
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w danym roku szkolnym.
3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut.
4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora.
6. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych.

§ 32
1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w postawie programowej
w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.
2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniając poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, wymaga, aby decyzje dyrektora były podejmowane we współpracy z radą pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów.
3. Tworzenie grup oraz liczba uczniów w grupach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja wykracza poza możliwości budżetowe szkoły.

§ 33
1. Dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania szkoła posiada internat męski. Szczegółową organizacje pracy internatu określa Regulamin.
2. Regulamin internatu stanowi załącznik do Statutu. Regulamin zatwierdza dyrektor internatu.

§ 34
Szkoła może prowadzić stołówkę. Warunki korzystania uczniów ze stołówki określa dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 35
1. Zajęcia w szkole zostają zawieszone na czas oznaczony, gdy na terenie, gdzie mieści
się szkoła:
a) występuje zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
b) temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia
z uczniami, zagraża ich zdrowiu,
c) występuje zagrożenie związane z sytuacją epidemiologiczną,
d) ma miejsce nadzwyczajne zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów inne niż określone w pkt. a-c.
2. W przypadkach zawieszenia zajęć, o których mowa w pkt. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć,
o którym mowa w pkt. 1.
3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane za pomocą następujących technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli: dziennik elektroniczny Librus, komunikator Messenger, platformę Microsoft Teams lub inna ustalona przez nauczyciela.
4. Każdy uczeń oraz każdy nauczyciel posiada indywidualne konto Microsoft Office 365 utworzone przez administratora wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Login (e-mail) i hasło startowe podawane są uczniom przez administratora.
5. Uczniowie podczas zajęć mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela. Materiały dla uczniów niezbędne do realizacji zajęć są przekazywane przez technologie opisane w pkt. 3.
6. Uczniowie uczestniczący w zajęciach powinni być wyposażeni w komputer, kamerkę i mikrofon. Na prośbę rodziców ucznia szkoła ten sprzęt może im użyczyć. Kamerki i mikrofonu uczniowie używają na zajęciach według uznania nauczyciela.
7. Uczestnictwo uczniów w zajęciach jest potwierdzane za pomocą platformy Microsoft Teams i zapisywane w dzienniku elektronicznym.
8. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych
technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
a) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
c) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
d) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
e) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.
9. Gdy uczeń doświadcza cyberprzemocy lub jest jej świadkiem, powinien poinformować
rodzica i wychowawcę klasy lub pedagoga. Pracownik szkoły zobowiązany jest do udzielenia pomocy i podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu.

§ 36
1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące dni:
a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
b) Dzień Edukacji Narodowej,
c) rekolekcje szkolne,
d) 2 listopada.
W tych dniach dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

§ 37
Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki,
c) zespołu urządzeń sportowych,
d) sali gimnastycznej,
e) kaplicy szkolnej,
f) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
g) gabinetu pielęgniarki,
h) stołówki,
i) sali telewizyjnej.

§ 38
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i Patronie Szkoły.
2. Bibliotekę tworzą czytelnia oraz wypożyczalnia ze stanowiskiem komputerowym.
3. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

§ 39
Do zakresu działań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1. Gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów.
2. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
a) zapewnienie dostępu do zbiorów bibliotecznych w czytelni i wypożyczalni,
b) umożliwienie swobodnego dostępu do stanowiska komputerowego w godzinach pracy biblioteki,
c) wypożyczanie książek także na okres ferii szkolnych oraz wakacji letnich,
d) propagowanie nowości książkowych, organizowanie wystaw okolicznościowych
i tematycznych.
3. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
a) rozbudowa i aktualizacja warsztatu informacyjno-bibliograficznego,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych
i internetowych,
c) wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych bibliograficznych i komputerowych,
d) gromadzenie i propagowanie publikacji oraz materiałów bibliograficznych
i tekstowych dotyczących Patrona Szkoły oraz miasta i regionu.
4. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
a) zapoznanie uczniów rozpoczynających naukę z działalnością biblioteki szkolnej oraz regulaminem czytelni i wypożyczalni,
b) diagnozowanie potrzeb czytelniczych uczniów,
c) okresowa elektroniczna analiza czytelnictwa w poszczególnych klasach,
d) kierowanie lekturą bardziej zaawansowanych czytelników, rozmowy o książkach
i ciekawszych artykułach z czasopism i portali internetowych,
e) pomoc w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, imprez szkolnych
i środowiskowych oraz egzaminów maturalnych,
f) organizowanie różnorodnych działań propagujących czytelnictwo (wystawy okolicznościowe i tematyczne, kiermasze, udział  w imprezach czytelniczych itp.).
5. Rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej:
a) pomoc uczniom w przygotowaniu się do imprez szkolnych i środowiskowych,
b) współpraca z instytucjami i ośrodkami kultury w zakresie uczestnictwa w imprezach kulturalnych w środowisku lokalnym (jarmarki, festiwale, wystawy, imprezy kulturalne różnego typu),
c) udział w imprezach środowiskowych propagujących historię i kulturę miasta
i regionu,
d) włączanie do pracy w bibliotece uczniów szczególnie zainteresowanych książką
i biblioteką,
e) prowadzenie elektronicznej dokumentacji bibliotecznej,
f) prowadzenie elektronicznej  archiwizacji dokumentacji bibliotecznej,
g) wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonaleniu zawodowym,
h) dbałość o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę pomieszczeń bibliotecznych.

§ 40
1. Biblioteka współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotu w zakresie:
a) kształtowania kultury czytelniczej i medialnej uczniów,
b) organizacji imprez szkolnych i środowiskowych,
c) gromadzenia i selekcji zbiorów,
d) realizacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego,
e) doskonalenia warsztatu pracy,
2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, głównie z Biblioteką Diecezjalną
im. bpa Jana Barnarda Szlagi i Miejską Biblioteką Publiczną w Pelplinie w zakresie:
a) wymiany materiałów bibliotecznych,
b) organizowania imprez czytelniczych,
c) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
d) wymiany doświadczeń.

§ 41
1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach pracy.
2. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć uczniów
i zatwierdzane przez dyrektora.

§ 42
1. Szczegółowy zakres działań biblioteki szkolnej oraz zasady korzystania z czytelni
i wypożyczalni określają:
a) roczny plan pracy biblioteki,
b) regulamin biblioteki i czytelni,
c) regulamin udostępnienia dodatkowego stanowiska komputerowego.

§ 43
1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej, językowej, własnej kultury zgodnie z zasadami, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, poprzez:
a) naukę języka kaszubskiego;
b) naukę własnej historii i kultury.
2. Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w szkole.
a) Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 30 września.
b) Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne:
i. w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego z zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
ii. w przypadku nauki własnej historii i kultury z zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
c) Rodzic (opiekun prawny) ma prawo zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach nauki języka kaszubskiego. W związku z tym najpóźniej do 29 września składa pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły o rezygnacji z nauki języka kaszubskiego przez jego dziecko.
d) Nauka języka kaszubskiego odbywa się w każdym oddziale.
3. Wymiar godzin przeznaczonych na naukę języka kaszubskiego wynosi 3 godziny tygodniowo. Nauczyciel prowadzący ma prawo realizowania części przydziału godzin w formach spotkań, wycieczek, konkursów itp.
4. Roczny wymiar godzin przeznaczonych na naukę własnej historii i kultury wynosi 20 godzin w klasie drugiej i trzeciej.
5. Oceny za pracę na lekcjach wystawia się w stopniach, zgodnie ze skalą i kryteriami ogólnymi zawartymi w rozdziale IX Statutu, uwzględniając wkład pracy i zaangażowania ucznia.

Rozdział V. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

§ 44
1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
a) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie
z jej charakterem wychowawczym opisanym w Statucie,
b) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
3. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów starają się dążyć
do prawdziwego spotkania osób (nauczyciela i ucznia) w odkrywaniu prawdy.

§ 45
Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność
za:
a) odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem,
b) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie metod pracy zgodnych z personalistyczną koncepcją człowieka i wychowania,
c) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
d) poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
e) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
f) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole
i poza nią,
g) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
h) sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
i) mienie szkoły,
j) osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

§ 46
1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej.
3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.
Nauczyciel, uwzględniając charakter szkoły, może:
a) proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik
do nauczanego przedmiotu,
b) tworzyć program autorski,
c) zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji dyrektorowi, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

§ 47
1. W szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycieli:
a) wychowawcze,
b) przedmiotowe,
c) do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły projektu programu wychowawczo-profilaktycznego.
3. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
a) troska o realizacje podstawy programowej w sposób zgodny z charakterem szkoły
w zakresie treści programów i podręczników,
b) opracowanie kryteriów ocen, z uwzględnieniem WSO,
c) praca nad zakresami programów rozszerzonych.
4. Zadania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 16 Statutu.

§ 48
1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
a) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,
b) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
c) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi
i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
e) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie
o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej linii wychowania,
f) współdziałanie w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z oddziału klasowego powierzonego danemu wychowawcy.
3. Wychowawca ustala, spójne z programem wychowawczym szkoły, treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu szkoły.
5. Wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych na podstawie przedstawionego przez rodziców powodu absencji.

§ 49
Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.

§ 50
1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi, razem z nauczycielami i uczniami, tworzą wspólnotę szkoły.
2. Wszyscy pracownicy, w szczególności zaś nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§ 51
1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor, zgodnie
z regulaminem pracy i regulaminem wynagradzania obowiązującym w szkole.
2. Cele i zadania szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.
3. Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej (por. art. 183b par. 4 Kodeksu Pracy).
4. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karty Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie (art. 1 ust.2 pkt 2 w związku z art.91b ust.2 pkt 3 i 4).

Rozdział VI. Uczniowie

Zasady przyjmowania uczniów
§ 52
1. Collegium Marianum jest szkołą dostępną dla katolików, a także dla osób nie utożsamiających się z religią katolicką, które wybierają tę szkołę i zobowiązują się respektować jej Statut i charakter wychowawczy.
2. Przy rekrutacji uczniów szkoła nie ma obowiązku stosowania zasad obowiązujących szkoły publiczne.
3. W szkole realizowana jest działalność charytatywno-opiekuńcza wobec uczniów, którzy potrzebują wsparcia materialnego a także pomocy w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

§ 53
1. Szkoła może stosować własne zasady rekrutacji i postępowania kwalifikacyjnego lub może prowadzić postępowanie kwalifikacyjne podobnie jak szkoły publiczne.
2. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego przyjętego w szkole, na które składają się:
a) rozmowa z uczniem,
b) rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),
c) wyniki nauczania w szkole podstawowej,
d) wynik egzaminu ósmoklasisty.
3. Na początku drugiego semestru dyrektor szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w danym roku szkolnym.
4. Ustalając sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, dyrektor może odstąpić
od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania.
5. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
6. Uczeń nabywa praw ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

§ 54
Prawa i obowiązki uczniów

1. Uczniowie mają prawo do:
a) podmiotowego i życzliwego ich traktowania, opartego na zasadach personalizmu chrześcijańskiego;
b) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
c) wprowadzenia ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i towarzyszeniem im w ramach procesu edukacyjnego,
d) znajomości programu nauczania i wychowania,
e) znajomości kryteriów oceniania i sprawiedliwej, jawnej oceny ich pracy,
f) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
h) otrzymania pomocy w przypadku trudności,
i) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
j) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
k) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego, dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostką samorządu terytorialnego.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,
b) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
c) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym szkoły, uczestniczenia
w lekcjach i innych zajęciach,
d) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
e) wypływającego z wyznawanych wartości kulturalnego i życzliwego stosunku do kolegów, koleżanek i innych osób,
f) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój,
g) godnego reprezentowania swej szkoły,
h) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, w tym wykonywania prac porządkowych na rzecz szkoły,
i) noszenia na terenie szkoły obowiązującego stroju i dbania o schludny wygląd zewnętrzny,
j) nie używania na lekcji telefonu komórkowego, chyba że za zgodą nauczyciela.
k) prowadzenia zeszytu z języka polskiego i innych przedmiotów,
l) uczestniczenia w życiu religijnym organizowanym przez szkołę (obowiązkowe msze św. i modlitwy).

§ 55
1. Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy ma wymiar wychowawczy.
a) strój szkolny to:
- dla chłopców: lekkie i wygodne obuwie w ciemnej tonacji, długie ciemne niesportowe spodnie, niebieska koszula z krótkim lub długim rękawem, marynarka z tarczą szkolną, umieszczoną na lewej piersi, na zewnętrznej kieszeni (w cieplejsze dni, po uprzednim ogłoszeniu można chodzić w niebieskiej koszuli z krótkim rękawem (w tym polo) i tarczą na lewej kieszeni,
- dla dziewcząt: lekkie i wygodne obuwie w ciemnej karnacji, ciemna spódnica nie krótsza niż do kolan, ewentualnie ciemne niesportowe spodnie, niebieska koszula z krótkim lub długim rękawem, ciemna marynarka z tarczą szkolną, (w cieplejsze dni, po uprzednim ogłoszeniu można chodzić w niebieskiej koszuli z krótkim rękawem (w tym polo) i tarczą na lewej kieszeni,
b) strój galowy to:
- dla chłopców: czarne, wizytowe buty (najlepiej wiązane), ciemny garnitur,
biała koszula, ciemny krawat lub muszka,
- dla dziewcząt: czarne wizytowe buty, ciemna spódnica nie krótsza niż do kolan, ewentualnie ciemne materiałowe spodnie, ciemne i cieniste rajstopy, biała koszula, ciemna marynarka z tarczą szkolną,
c) schludny wygląd to:
- dla chłopaków: ogolona twarz, uczesane, krótko strzyżone włosy o naturalnym kolorze (nie mogą dotykać kołnierza marynarki lub koszuli), swobodnie spoczywające na głowie; ciało pozbawione wszelkich ozdób (tatuaże) w widocznym miejscu i elementów obcych (kolczyki i podobne ozdoby),
- dla dziewcząt: nieekstrawagancka fryzura, dyskretny makijaż, ciało pozbawione tatuaży w widocznym miejscu, brak kolczyków w innych częściach ciała niż uszy.
2. W szczególności strój:
a) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,
b) jednoczy wspólnotę uczniów,
c) uczy solidarności niezależnie od warunków materialnych,
d) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób wspólnot i tradycji.

§ 56
Uczniowie szkoły korzystają, odpowiednio, z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 57
Zasady oceniania

1. Z zasady ocenianie ucznia ma służyć wychowaniu i integralnemu rozwojowi jego osoby.
2. Ocenianie bieżące uczniów i ocenianie śródroczne dokonywane  jest według skali ocen: 1 – 6, przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:
a) umiejętności  pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji,
b) wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania,
c) umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
4. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
5. Szczegółowe zasady oceniania zawiera rozdział IX Statutu.

§ 58
Nagrody i kary

1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze
i wspierające rozwój osoby; także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.
2. Zachowanie uczniów podlega ocenie, zgodnie z zasadami i kryteriami zapisanymi
w rozdziale IX Statutu.
3. Za właściwe zachowanie w szkole uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora oraz nagrodę dyrektora lub organu prowadzącego.
4. Karą dla ucznia za niewłaściwe zachowanie w szkole jest: upomnienie wychowawcy, nagana udzielona przez wychowawcę, nagana udzielona przez radę pedagogiczną, obniżenie oceny z zachowania, nagana udzielona przez dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia.
5. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców ucznia.
6. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył (np. od kary wymierzonej przez wychowawcę do dyrektora; od kary wymierzonej przez dyrektora – do organu prowadzącego itd.).

§ 59
Skreślenie z listy uczniów
1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia. Decyzja administracyjna nie obowiązuje w przypadku skreślenia ucznia na wniosek rodziców.
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
a) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły,
b) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,
c) jeżeli zachęca do przemocy wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
d) jeżeli uczeń nagrywa nauczyciela, pracownika szkoły lub innego ucznia bez ich zgody
e) jeżeli uczennica będzie przebywała na terenie internatu bez zgody jego opiekunów,
f) jeżeli rodzice ucznia nie opłacili czesnego przez trzy kolejne miesiące.
3. Uczeń jest skreślany z listy uczniów:
a) za posiadanie, dystrybucję, przynoszenie lub spożywanie alkoholu, narkotyków, wszelkich produktów tytoniowych (w tym także e-papierosów), środków odurzających, a także pozostawianie pod ich wpływem na terenie szkoły i internatu
b) za stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
c) za czynności o charakterze seksualnym,
d) za każde z wykroczeń wyszczególnionych w ust. 2, jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym zastosowaniu innych środków zaradczych.
4. Uczeń usunięty ze szkoły jest automatycznie skreślany z listy wychowanków internatu.
5. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania
do Pomorskiego Kuratora Oświaty.
6. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:
a) rodzice,
b) dyrektor,
c) rada pedagogiczna.

Rozdział VII. Budżet szkoły

§ 60
1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów
i przekazywanej na uczniów i mieszkańców internatu przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.
Szkoła pobiera opłatę za naukę i korzystanie z internatu.
2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego, jest zobowiązany do sprawozdań finansowych wobec tego organu.
3. Dyrektor podlega kontroli organu dotującego w zakresie wykorzystania środków publicznych otrzymanych w dotacji.
4. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

§ 61
1. Statut nadaje szkole Biskup Diecezjalny w Pelplinie.
2. Zmiany i uzupełnienia w statucie zatwierdza rada pedagogiczna. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 62
Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy
o systemie oświaty, a niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 63
Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: Collegium Marianum Liceum Katolickie
im. Jana Pawła II w Pelplinie oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Collegium Marianum, Liceum Katolickie w Pelplinie i godłem państwa.

§ 64
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 65
Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

Rozdział IX. Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 66
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 373 r.; z 2022 poz. 1780) wydane na podstawie art. 44zb ustawy.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie szkoły §74.
§ 67
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Obowiązek informowania

3. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów
oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują dyrektorowi.
5. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Fakt przyjęcia informacji, o których mowa w ust. 3, uczniowie na lekcji, a rodzice na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym potwierdzają podpisem.
7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy klas przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom - podczas zebrania.
§ 68
Do oceniania z religii mają zastosowanie:
1) definicja oceniania,
2) cele oceniania wewnątrzszkolnego,
3) skala ocen klasyfikacyjnych rocznych i końcowych,
4) możliwość egzaminu klasyfikacyjnego,
5) możliwość zgłaszania przez ucznia lub rodziców zastrzeżeń dotyczących trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej,
6) obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z religii w terminie i w sposób określony w statucie.

§ 69
Obowiązek dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 63 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 70
Zwolnienia z niektórych przedmiotów

1. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego albo informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 71
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Oceniane formy aktywności ucznia

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących
w skali, o której mowa w § 73 ust. 5, odbywa się w następujących formach:
1) wypowiedzi ustne
obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji lub obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane, przeprowadzane i oceniane według zasad ustalonych w przedmiotowym systemie oceniania.
a) Uczeń powinien mieć możliwość co najmniej raz w ciągu okresu klasyfikacyjnego zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w formie wypowiedzi ustnej,
b) Odmowa odpowiedzi powoduje wpisane oceny niedostatecznej,
c) Oceny z odpowiedzi nie można poprawiać.
2) kartkówki
sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji.
a) Kartkówki nie wymagają zapowiadania,
b) Nie ogranicza się liczby kartkówek w tygodniu,
c) Odmowa pisania kartkówki powoduje wystawienie oceny niedostatecznej,
d) Uczeń, który przed lekcją zgłosił nieprzygotowanie, może nie pisać kartkówki,
e) O poprawie oceny z kartkówki decyduje nauczyciel w Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO),
f) Korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej. Taką samą ocenę otrzymuje uczeń, którego praca ma ewidentne ślady niesamodzielności,
g) Stopień opanowania materiału kartkówki przez uczeń, który był nieobecny na kartkówce lub zgłosił nieprzygotowanie, może sprawdzić nauczyciel w dowolnym trybie; uzyskaną ocenę traktuje się jak ocenę z kartkówki.
3) prace pisemne:
prace klasowe,
sprawdziany pisemne,
sprawdziany diagnostyczne,
prace klasowe typu maturalnego,
dyktanda,
i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych.
a) Prace pisemne są obowiązkowe.
b) Uczeń, który z pracy pisemnej otrzymał ocenę niedostateczną, jest zobowiązany ją napisać ponownie w terminie dodatkowym.
c) Uczeń nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany napisać ją w terminie dodatkowym.
d) Termin dodatkowy pracy pisemnej ustala nauczyciel; termin dodatkowy nie wymaga zapisu w dzienniku elektronicznym.
e) Uczeń, który nie przystąpi do pracy pisemnej w żadnym z wyznaczonych terminów otrzymuje ocenę niedostateczną.
f) Odmowa pisania pracy pisemnej w terminie dodatkowym powoduje przyznanie oceny niedostatecznej.
g) Korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej; taką samą ocenę otrzymuje uczeń, którego praca ma ewidentne ślady niesamodzielności.
h) Prace pisemne typu maturalnego:
- obejmują kompleksowo zagadnienia zrealizowane w ramach podstawy programowej liceum ogólnokształcącego,
- nie ma możliwości przystąpienia do pracy pisemnej typu maturalnego w terminie dodatkowym,
- ocenę pracy pisemnej typu maturalnego wystawia się zgodnie z tabelą (pkt 3),
- oceny pracy pisemnej typu maturalnego nie poprawia się.
4) ćwiczenia i zadania praktyczne,
5) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji,
6) ćwiczenia i zadania wykonane w domu,
a) za brak zadania domowego w całości lub części uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną,
7) prace długoterminowe i prace projektowe,
8) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
3. Prace, ćwiczenia, zadania pisemne są oceniane w stopniach lub punktowo. Oceny punktowe przelicza się w następujący sposób:
Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania - Ocena
co najwyżej 40%    1
41% – 50%    2
51% – 70%    3
71% – 87%    4
88% – 95%    5
96% – 100%    6
W przeliczaniu skali procentowej w granicach określonych tabelą dopuszcza się wystawianie ocen ze znakami „+” oraz „-”.
4. Wagę poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia określają przedmiotowe systemy oceniania. Waga jest przypisana ocenie w dzienniku elektronicznym.
5. W sytuacji złamania praw autorskich i niesamodzielnej pracy ucznia, podlegającej ocenie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, powtórnie pisze pracę, a sam fakt uwzględnia się przy wystawianiu oceny z zachowania.

Terminy

1. Pisemną pracę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego, spisu prac pisemnych danej klasy w pokoju nauczycielskim oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace
i nie więcej niż jedna w danym dniu.
3. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
4. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
5. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej
niż cztery.
6. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika elektronicznego i podaje uczniom do wiadomości:
1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej,
2) w przypadku języka polskiego termin ten jest wydłużony o 7 dni,
3) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są przechowywane przez nauczyciela
do końca roku szkolnego.
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom
na wniosek poprzez umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły.

§ 72
1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki
i uzupełnić zaległości.
2. Uczeń ma obowiązek poprawy na ocenę pozytywną oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu pisemnego (§ 71 ust. 2 pkt 3) (w przypadku informatyki z ćwiczeń i zadań praktycznych o randze sprawdzianu) w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. Powyższą poprawę uczeń ma prawo pisać jeden raz.
3. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianów i prac klasowych (w przypadku informatyki z ćwiczeń i zadań praktycznych o randze sprawdzianu), innej niż niedostateczna w terminie do dwóch tygodni od otrzymania oceny. Niezgłoszenie się na poprawę jest równoznaczne z rezygnacją z niej.

Nieprzygotowanie
4. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności
na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
1) jeden raz w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
2) dwa razy w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
5. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania, o którym mowa w ust. 7, nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
6. Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.
7. Fakt nieprzygotowania odnotowuje się w dzienniku elektronicznym za pomocą symbolu „np”.
8. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z aktywnego udziału w zajęciach.
9. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach przez dłuższy okres (minimum pięć kolejnych dni szkolnych), ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania (bez adnotacji w dzienniku elektronicznym) z materiału zrealizowanego w tym czasie przez klasę oraz „okresu ochronnego”,  w czasie którego uzupełnia on zaległości spowodowane nieobecnością. W tym czasie może on nie przystąpić do odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej tylko wówczas, gdy odpowiedź lub praca obejmuje materiał zrealizowany podczas nieobecności ucznia.
10. Długość „okresu ochronnego”, sposób uzupełnienia zaległości i zaliczenia prac pisemnych, które się odbyły w czasie nieobecności ucznia, ustala nauczyciel.
11. Konsekwencją niezgłoszonego nieprzygotowania do zajęć może być otrzymanie oceny niedostatecznej.

§ 73
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, opiekunów nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
3. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych, o których mowa w §67 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1.
4. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania, o których mowa w §74 ust. 3.

Skala ocen
5. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący (6),
2) stopień celujący minus (6 –),
3) stopień bardzo dobry plus (5+),
4) stopień bardzo dobry (5),
5) stopień bardzo dobry minus (5 –),
6) stopień dobry plus (4+),
7) stopień dobry (4),
8) stopień dobry minus (4 –),
9) stopień dostateczny plus (3+),
10) stopień dostateczny (3),
11) stopień dostateczny minus (3 –),
12) stopień dopuszczający plus (2+),
13) stopień dopuszczający (2),
14) stopień dopuszczający minus (2 –),
15) stopień niedostateczny plus (1 +),
16) stopień niedostateczny (1).
7. Roczne oceny klasyfikacyjne i oceny końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący (6),
2) stopień bardzo dobry (5),
3) stopień dobry (4),
4) stopień dostateczny (3),
5) stopień dopuszczający (2),
6) stopień niedostateczny (1).
8. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 7 pkt 1–5.
9. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 7 pkt 6.

§ 74
Ocena zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej i kulturę słowa,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe (wz),
2) bardzo dobre (bdb),
3) dobre (db),
4) poprawne (pop),
5) nieodpowiednie (ndp),
6) naganne (ng).
3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, usprawiedliwienia dostarcza terminowo oraz:
1) jest zawsze taktowny, odznacza się nienaganna kulturą osobistą chętnie pomaga innym, zawsze reaguje na dostrzegane zła, jest wzorem do naśladowania dla innych,
2) jest zawsze przygotowany do lekcji, w stosunku do swoich możliwości osiąga maksymalne wyniki,
3) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,
4) szczególnie dba o swój wygląd i higienę, jest zawsze stosownie ubrany,
5) inicjuje i zawsze terminowo wywiązuje się z zadań i przedsięwzięć na rzecz szkoły,
6) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
7) szanuje godność własną i innych osób, jest życzliwy, zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm prawnych i etycznych, jego postawa jest godna naśladowania,
8) jest wolny o nałogów i uzależnień, a swoją postawą zachęca innych do naśladowania,
9) zawsze przestrzega obowiązku noszenia stroju szkolnego,
10) zawsze jest punktualny,
11) bierze aktywny udział w życiu religijnym szkoły.
b) Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, usprawiedliwienia dostarcza terminowo oraz:
1) jest taktowny, odznacza się nienaganna kulturą osobistą chętnie pomaga innym, zawsze reaguje na dostrzegane zła, jest wzorem do naśladowania dla innych,
2) jest dobrze przygotowany do lekcji, w stosunku do swoich możliwości osiąga zadowalające wyniki,
3) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,
4) dba o swój wygląd i higienę, jest zawsze stosownie ubrany,
5) inicjuje i terminowo wywiązuje się z zadań i przedsięwzięć na rzecz szkoły,
6) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
7) szanuje godność własną i innych osób, jest życzliwy, przestrzega ogólnie przyjętych norm prawnych i etycznych, jego postawa jest godna naśladowania,
8) jest wolny o nałogów i uzależnień, a swoją postawą zachęca innych do naśladowania,
9) zawsze przestrzega obowiązku noszenia stroju szkolnego,
10) zawsze jest punktualny,
11) bierze udział w życiu religijnym szkoły.
c) Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, usprawiedliwienia dostarcza terminowo oraz:
1) zwykle postępuje kulturalnie i uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nie uchyla się od pomocy innym,
2) jest przygotowany do lekcji, w stosunku do swoich możliwości wyróżnia się
w niektórych przedmiotach i obowiązkach,
3) reaguje na zwracaną mu uwagę,
4) dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zachowań na rzecz szkoły, ale rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania,
5) uczestniczy w konkursach, zawodach bądź bierze udział w życiu kulturalnym szkoły,
6) przestrzega ogólnie przyjętych norm prawnych i etycznych, jest życzliwie usposobiony
do otoczenia,
7) nie uchybia godności własnej i innych osób,
8) szanuje mienie publiczne i prywatne oraz własną i cudzą pracę,
9) jest wolny od nałogów i uzależnień a swoją postawą zachęca innych do naśladowania,
10) przestrzega obowiązku noszenia stroju szkolnego,
11) jest punktualny,
12) bierze udział w życiu religijnym szkoły.
d) Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który ma nie więcej jak 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności oraz:
1) kilkakrotnie zachował się nietaktownie, wyrażał się wulgarnie, nie reagował na przejawy zła,
2) bywa nieprzygotowany do lekcji,
3) postępowanie ucznia mogło spowodować lub powodowało zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych osób,
4) lekceważy niebezpieczeństwo i nie reaguje na uwagi,
5) nosi niestosowny strój,
6) nie dba o higienę osobistą,
7) nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie lub niestarannie wykonuje powierzone mu prace i zadania,
8) rzadko uczestniczy w konkursach i zawodach, niechętnie bierze udział w życiu kulturalnym szkoły,
9) nie przestrzega norm prawnych i etycznych,
10) uchybia godności własnej lub innej osoby, nie panuje nad emocjami,
11) jest wolny od nałogów i uzależnień,
12) przestrzega obowiązku noszenia stroju szkolnego,
13) jest punktualny,
14) bierze udział w życiu religijnym szkoły.
e) Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia ponad 10 godzin lekcyjnych w semestrze oraz:
1) jest obojętny na przejawy zła, agresywny, nie szanuje godności własnej i innych,
2) często jest nieprzygotowany do lekcji,
3) przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
4) powoduje zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych, lekceważy zagrożenie
i nie zmienia postawy mimo zwracanych mu uwag,
5) posługuje się kłamstwem, oszukuje,
6) dopuszcza się niesamodzielności lub plagiatu w pracach pisemnych,
7) wielokrotnie nie wykonuje powierzonych mu prac, nie dotrzymuje ustalonych terminów,
8) nie jest zainteresowany udziałem w życiu szkoły, ani jej reprezentowaniem,
9) nie szanuje pracy własnej lub własności innych, niszczy mienie publiczne lub prywatne,
10) lekceważy obowiązek noszenia stroju szkolnego,
11) jest niepunktualny, używa telefonu komórkowego.
f) Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia ponad 10 godzin lekcyjnych w semestrze oraz:
1) jest obojętny na przejawy zła, agresywny, nie szanuje godności własnej i innych,
2) często jest nieprzygotowany do lekcji,
3) powoduje zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych, lekceważy zagrożenie
i nie zmienia postawy mimo zwracanych mu uwag,
4) nie wykonuje powierzonych mu prac, nie dotrzymuje ustalonych terminów,
5) nie jest zainteresowany udziałem w życiu szkoły, ani jej reprezentowaniem,
6) nie szanuje pracy własnej lub własności innych, dopuścił się kradzieży, niszczy mienie publiczne lub prywatne,
7) lekceważy obowiązek noszenia stroju szkolnego,
8) odzywa się w sposób wulgarny,
9) wyłudza pieniądze,
10) jest niepunktualny, samowolnie opuszcza zajęcia i używa telefonu komórkowego.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 75
Klasyfikacja roczna i śródroczna
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej,
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie czwartej.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych, także z religii,
nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
12. W przypadku uzyskania w wyniku klasyfikacji śródrocznej oceny niedostatecznej, uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela danego przedmiotu i ustalić formę i terminy zaliczenia braków z pierwszego semestru. Ocena uzyskana w wyniku zaliczeń jest wpisywana do dziennika elektronicznego w II semestrze jako ocena cząstkowa.  Zaliczenie materiału pierwszego półrocza odbywa się do końca miesiąca kwietnia, a w przypadku klasy czwartej do końca marca danego roku szkolnego. Jeżeli uczeń do tego czasu nie nadrobi zaległości z pierwszego semestru otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku.

§ 76
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
2. Opinie nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia zbiera wychowawca co najmniej tydzień przed wystawieniem proponowanej oceny zachowania z zastrzeżeniem, że może ona ulec zmianie, gdy pojawią się znaczące wydarzenia mające wpływ na ocenę zachowania ucznia.
3. Nauczyciele, uczniowie danego oddziału oraz oceniany uczeń, wyrażając swoją opinię kierują się kryteriami ujętymi w § 74 pkt 3 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia w oparciu o zasady podane w przedmiotowym systemie oceniania oraz o wymagania edukacyjne, o których mowa w §67 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1.
4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie wskazanym przez dyrektora.
5. W terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału ustalają i wpisują do dziennika elektronicznego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
6. Przewidywane śródroczne lub roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii mogą ulec zmianie. Przewidywana pozytywna śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna nie może zostać obniżona do oceny negatywnej.
7. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych wpisując je do dziennika elektronicznego.
8. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania rodzicom wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie.
9. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
10. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku wychowawcy.
11. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.
12. Za skuteczne przekazanie każdemu uczniowi i jego rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału.

§ 77
1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub do wychowawcy oddziału z wnioskiem
o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej otrzymania,
2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
a) uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych,
b) uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.  
3. Dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej
niż przewidywana wychowawca może:
1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania,
2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że przy jej ustalaniu
nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub że uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w dzienniku wychowawcy oraz wydruk z dziennika elektronicznego, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.
6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika elektronicznego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.
8. Oceny ustalone zgodnie z § 76 ust. 1 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 80 i § 81.

§ 78
Olimpiady i konkursy
1. Uczeń, przygotowujący się do olimpiad lub konkursów przedmiotowych na szczeblu okręgowym, wojewódzkim lub centralnym ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów lub dni wolnych w ilości trzech przed eliminacjami okręgowymi oraz pięciu przed eliminacjami centralnymi. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, skierowany do dyrektora szkoły.
2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie
z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 79
Uczeń nieklasyfikowany i egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń do dyrektora przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
11. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 80 i § 81.
13.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§ 80
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub języka regionalnego
- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Wniosek o egzamin poprawkowy składa uczeń do dyrektora przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Brak złożonego wniosku oznacza rezygnację z przywileju przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Egzamin poprawkowy z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
8. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 80 ust. 11.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 81
Tryb odwoławczy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zgłoszenie zastrzeżeń dokonuje się w formie pisemnej.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
7. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 80 ust. 1.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 82
Promocja

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 73 ust. 6, z zastrzeżeniem § 80 ust. 10.
2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 73 ust. 6.
4. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, powtarza ostatnią klasę.

§ 83
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 84
Formy informowania
1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:
1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu
do dziennika elektronicznego, do którego wgląd posiadają rodzice,
2) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań
z wychowawcami, odpowiednio:
a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,
b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych,
3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli,
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny
lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczycieli.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 81 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu - na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym przez dyrektora.

§ 85
Ewaluacja

1. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania następuje w przypadku zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz w oparciu o wnioski wynikające ze stosowania systemu.
2. Ewaluacja systemu dokonywana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny lub rozpoczynającej nowy rok szkolny.
3. Wnioski, o których mowa w ust.1, wynikające ze stosowania szkolnego systemu oceniania, to:
a) propozycje zmian zgłoszone przez przewodniczących zespołów przedmiotowych,
b) propozycje zmian zgłoszone przez nauczycieli przedmiotów,
c) wnioski z kwestii spornych z punktu widzenia uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych) zgłoszone przez wychowawców klas,
d) zastrzeżenia i uwagi samorządu uczniowskiego.
4. Rada Pedagogiczna, po rozpatrzeniu zgłoszonych pisemnie uwag, podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 1 września 2023 r. do statutu zostały wprowadzone zmiany.