Regulamin na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązujący
w Internacie Collegium Marianum
Liceum Katolickim im. Jana Pawła II w Pelplinie


Podstawa prawna:

Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z sierpnia 2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla rodziców/opiekunów prawnych.

Rodzicu:
1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z Regulaminem
na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązującym w Internacie Collegium Marianum.
2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
3. Przekaż dyrektorowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
4. Upewnij się, czy placówka posiada Twoje aktualne dane do kontaktu (nr telefonu).
5. Zaopatrz dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.
6. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerem telefonu: (058)5305100.
7. W razie potrzeby osobistego kontaktu z dyrektorem internatu lub wychowawcą, telefonicznie umów spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
8. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.
9. Jeżeli Twoje dziecko pochodzi z powiatu oznaczonego kolorem żółtym lub czerwonym przez GIS, ma ono obowiązek, każdego dnia w godzinach porannych, podejścia do zbadania temperatury na portierni
10. Internat posiada izolatkę na 4 piętrze internatu. W przypadku wystąpienia u dziecka nagłych objawów infekcji, zostanie odizolowane, a rodzice odbierają je do domu
2. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla wychowanków.

Wychowanku:

1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Zostań w domu jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
2. Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji podczas pobytu w internacie.
3. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do poleceń wychowawcy.
4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
5. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyj ręce.
6. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Zadbaj o czystości rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).
8. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często wietrz swój pokój.
9. Jeżeli pochodzisz z powiatu oznaczonego kolorem żółtym lub czerwonym przez GIS, masz obowiązek, każdego dnia w godzinach porannych, podejścia do zbadania temperatury na portierni
10. Internat posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia u Ciebie nagłych objawów infekcji, zostaniesz odizolowany, a twoi rodzice/opiekunowie najszybciej, jak to jest możliwe, zabiorą Cię do domu
3. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla wychowawcy.

Wychowawco:
1. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności
2. Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie
i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone.
3. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełniania.
4. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk
5. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
6. W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosuj zasady postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w internacie.
7. Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.